Algemeen fonds voor onbemiddelde muziekstudenten

etalage bottom art etalage bottom art

ANBI

ANBI
De Stichting A.F.V.O.M.S. heeft de ANBI status

Algemeen
 De Stichting A.F.V.O.M.S. is opgericht 13 januari 1940


Op 9 januari 1976 zijn de laatste statuten van de stichting, bij akte verleden vastgesteld. Stichting A.F.V.O.M.S. is in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Haarlem ingeschreven   het RSIN nummer is  802422.226

Enkele bepalingen uit de statuten zijn:
- het doel is “… aan diegenen, die naar het oordeel van het bestuur van begaafdheid op enig gebied van de toonkunst blijk geven en die niet of niet in voldoende mate over geldelijke of andere middelen beschikken om zich op dat gebied te bekwamen, verder te ontwikkelen en/of het bereikte niveau te handhaven, die middelen te verschaffen…..”.
-
de stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurslid.

 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

E.A. Millaard, voorzitter

L.J. Van Apeldoorn, secretaris

Mevrouw Meryem Cimen
Mevrouw C.A.M. Velderman 

M.MostertMevrouw M. Van Steen
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar bestuurstaken
.
 
Beleidsplan 


 
3.1 Beleggingsbeleid


De doelstelling van de stichting is het fundament voor het beleggingsbeleid. Dit beleid moet zodanig zijn ingericht dat ook op de lange termijn aan de uitgangspunten kan worden voldaan. Gezien de omvang van het vermogen  is gekozen voor een defensieve beleggingsstrategie  .
Het beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur op basis van een meerderheidsbesluit.
 
Giften beleid 


 
1. Het beleid van de Stichting A.F.V.O.M.S. beoogt het dienen  van het algemeen belang  bestaande uit het helpen van onvermogende muziek studenten tijdens hun studie.


2. De maatschappelijke doelstelling wordt gerealiseerd door rechtstreekse steun aan muziekstudenten in Nederland. Meestal geschiedt dit in nauwe samenwerking met de Stichting Eigen Muziekinstrument die de aanvraag verdeelt over meerdere fondsen. Gezien de beperkte middelen van de Stichting A.F.V.O.M.S. is de stichting meestal niet in staat om de hele aanvraag van een student voor haar rekening te nemen. 


3. De doelstelling wordt gerealiseerd, overeenkomstig de statuten, door het doen van giften aan muziekstudenten die in Nederland  studeren en daarmee voldoet de Stichting aan haar beleidsdoelstelling. 


4. Om dit beleid te realiseren  stellen we jaarlijks  een voor giften beschikbaar bedrag vast dat gebaseerd is op langjarig gemiddelde vermogensaanwas, minus voor het beheer daarvan gemaakte kosten.


5. Richtsnoeren voor toekenning van rechtstreekse steun aan muziekstudenten zijn de volgende:. 
  
 - Steun wordt verleend aan muziekstudenten die ongeveer  tussen 16 en 25 jaar oud zijn voor de aanschaf van muziekinstrumenten of andere zaken die nodig zijn voor de muziekstudie.

 - wij ondersteunen geen musici die met het maken van muziek in hun levensonderhoud kunnen voorzien
  
- wij ondersteunen geen musici die in het buitenland studeren, behalve op zeerr beperkte   schaal voor tijdelijke studie zoals masterclasses.

  - de stichting geeft geen leningen of studiebeurzen.

6.Projectfinanciering kan samen met verwante stichtingen worden gerealiseerd.


7. Op onze website wordt jaarlijks een overzicht gemaakt  van de  giften die wij doen. 

 
In het jaar 2022 heeft de Stichting A.F.V.O.M.S. 25 studenten ondersteund met een gift
.
 
De jaarverslagen van 2017 tot 2022 kunnen worden ingezien via onderstaande links
 
jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017